Зв'язок:

 м. Переяслав

Михайла Сікорського 4

Тел.(04567) 5-18-33 (секретар)

(04567) 5-25-97 (директор)

(04567) 5-35-89 (заступники                            директора)

E-mail: druga_shkola@ukr.net

Меню сайту

Корисні посилання

pedrpesacom_banner_nodots

pedrpesacom_banner_nodots

pedrpesacom_banner_nodots

pedrpesacom_banner_nodots

pedrpesacom_banner_nodots

Simvol1ПоложенняSimvol2

 

про учнівське самоврядування

 

Переяславської ЗОШ І – ІІІ ступенів №2.

Назва – “Нова Хвиля”. Статус – парламентсько -президентська республіка.

Розділ 1

Основні положення.
1.1 Учнівське самоврядування у ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 міста Переяслава створюється з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків, захисту їх прав, сприяння гармонійного розвитку особистості учнів, формування у них навичок майбутніх організаторів, керівників.

1.2 У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються Конституцією України та Чинним Законодавством та Положенням про учнівське самоврядування.

1.3 Органи учнівського самоврядування сприяють організації навчальної, наукової, культурно – просвітницької, спортивно – масової, волонтерської, правозахисної, екологічної, історико-пошукової та ін. діяльності за участю учнів школи, за тісної співпраці з адміністрацією школи, громадськістю а також молодіжними службами та організаціями.

Розділ 2

Схема підпорядкування.
2.1 Головним органом учнівського самоврядування є Шкільний Парламент (далі ШП) Учнівської республіки на чолі з президентом. Члени ШП обираються на пропорційній основі (по 2 учні від класу 5 – 11 класів). Делегати до ШП республіки обираються голосуванням у кожному класі . Вибори провести до 15 вересня кожного року.

2.2  ШП буде поділено на комітети або комісії за напрямками роботи. Комітет чи Комісія – робочий підрозділ ШП.

2.3 На чолі Учнівської республіки стоїть президент.

2.4 Президент республіки обирається з числа членів ШП за результатами загально шкільних виборів.

2.5 Контроль за діяльністю органів учнівського самоврядування (президента, ШП республіки) здійснюється Наглядовою Радою на чолі з Куратором. (до складу наглядової ради входять директор школи та заступники директора та представники батьківського комітету)
Наглядова рада може:
• накласти вето на рішення ШП
• повернути рішення на доопрацювання
• рекомендувати створення додаткових комітетів
• подавати прохання про висловлення недовіри президенту республіки або комусь з членів ШП.
Будь-яке рішення наглядової, що стосується учнівського самоврядування набере чинності тільки за умови підтримки 80 відсотків членів ШП.
У разі не можливості досягнення компромісу будь-яка із сторін може вимагати винесення питання на додатковий розгляд на засіданні кураторів самоврядування відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради за особистим головуванням начальника відділу.

Розділ 3

Основні функції та напрямки роботи учнівського самоврядування.
3.1 Головними напрямками роботи органів учнівського самоврядування мають бути:
• сприяння навчально – виховній роботі
• сприяння науковій роботі
• сприяння культурно – освітній роботі
• сприяння спортивно – масовій роботі
• проведення якісного дозвілля
• підвищення ініціативності
• волонтерський рух
• правозахисна діяльність
• дисциплінарний контроль
• екологічна діяльність
• волонтерська діяльність
• історико –пошукова діяльність

3.2 Основними завданнями органів учнівського самоврядування є:
• координація дій органів шкільного самоврядування.
• забезпечення і захист прав та інтересів учнів.
• сприяння навчальній науковій та творчій діяльності учнів
• сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку і розвитку учнів
• розгляд скарг, пропозицій та побажань
• внесення пропозицій
• вирішення важливих проблем найрізноманітніших спрямувань.
• всебічна підтримка талановитих учнів
• підтримка належної дисципліни, контроль відвідування
• контроль та корекція навчально-виховного процесу.
• Активізація учнівської ініціативи
• Підвищення рейтингу навчального закладу
• Психологічна підтримка

3.3 Функції та напрямки роботи можуть змінюватись або доповнюватись згідно потреб, конкретних ситуацій та пропозицій підчас роботи учнівського самоврядування.

Розділ 4

Режим роботи.
4.1 Загальні Збори ШП проводяться обов’язково раз на місяць, де обговорюється план роботи на місяць, приоритетні напрямки діяльності, розглядаються скарги, прохання, побажання та ін. На засіданні має обов’язково бути присутнім куратор, а також члени наглядової ради.

4.2 Робочі збори членів учнівського самоврядування проводяться раз на тиждень або частіше.

4.3 Рішенням ШП або президента може бути призначене термінове або позачергове засідання ШП за необхідністю.

4.4 Засідання може вважатись правомірним за умови реєстрації 90% членів ШП.

4.5 Рішення приймаються більшістю голосів, відкритим голосуванням. Зміни та доповнення до Положення приймаються за умови, якщо за них проголосує не менше 2/3 депутатів ШП.

4.6 У виключних випадках за відсутності кворуму або нагальної потреби вирішення питання президент має право одноосібно приймати рішення і несе за нього повну відповідальність

Розділ 5

Президент Учнівської республіки:
права та обов’язки.
5.1 Президент обирається таємним голосуванням з числа депутатів ШП, термін повноважень – 1 рік, поки не буде обрано нового президента.

5.2 Президент здійснює керівництво поточною роботою робочих органів учнівського самоврядування, внесення пропозицій, розгляд скарг, представляє органи учнівського самоврядування у місті та за його межами.

5.3 Президент головує на засіданнях ШП, забезпечує підготовку звітів про проведену роботу, підготовку та затвердження планів роботи. Вносить пропозиції щодо діяльності органів учнівського самоврядування. Є гарантом продуктивної діяльності ШП та органів учнівського самоврядування. Затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок роботи ВР в цілому та окремих комітетів. Утворює додаткові комітети та органи їх управління. Вносить свої пропозиції щодо покращення учнівського життя і тд. на розгляд ШП.

5.4 Всі пропозиції та рішення Президента набувають чинності лише за підтримки 75 відсотків членів ШП. У виключних випадках за відсутності кворуму чи терміновості вирішення питання президент може прийняти одноосібне рішення але несе за нього повну відповідальність.

5.5 Президент має право визначити не більше 3 Радників Президента, які займаються під його керівництвом оформленням документації та ін. Радники можуть обиратись не з числа членів ШП, в цьому разі вони не приймають участі в голосуванні.

5.6 Президент може накласти вето на рішення ШП, але воно може бути подолане 95 відсотками голосів членів ШП. У разі неможливості вирішення конфлікту розглядом питання займається наглядова рада.

5.7 Повноваження президента припиняються достроково у випадках:
• особистої заяви
• неможливості їх виконання
• за станом здоров’я
• у разі звільнення з посади
• за поданням членів ШП та за згоди більшості учнів школи.

5.8 У разі припинення повноважень президента призначаються дострокові президентські вибори. Висуваються кандидати, проводиться передвиборча агітація, голосування (протягом 2 тижнів.)

Розділ 6

Повноваження депутата.
6.1 Депутат обирається учнями класу і делегується у ШП, де виконує свої обов’язки 1 рік, до першого засідання ШП нового скликання.

6.2 має право:
• голосу у вирішенні будь-яких питань
• відправити запит до наглядової ради
• подати заяву про усунення президента на розгляд ВР
• вносити свої пропозиції, брати участь у розгляді скарг та пропозицій

6.3 Депутат ВР зобов’язаний:
• представляти і захищати інтереси учнів
• сумлінно виконувати покладені на нього обов’язки
• бути присутнім на засіданнях ВР

6.4 Міри покарання у разі не виконання обов’язків:
• попередження
• тимчасове виключення
• позбавлення права голосу
• виключення

6.5 Повноваження депутата ВР припиняються в день відкриття новообраної ВР або після рішення членів парламенту (75 відсотків голосів)

Розділ 7

Комітети, комісії
7.1. ВР розділяється на комітети, комісії. Комітети, комісії є робочими органами ШП учнівської республіки. ШП сама ділиться на комітети, комісії вибирає напрямки роботи. Може проводити зміну структури, змінювати назки комісій, комітетів.

7.2. Рекомендовано до створення такі комітети:
1. Комітет виховної та культурно-масової роботи.
2. Комітет спортивно-оздоровчої роботи.
3. Комітет навчально-наукової роботи.
4. Комітет соціальних питань та проблем.
5. Комітет контролю.
6. Учнівський профком.
7. Друковане видання (та Інтернет-сайт за можливістю)

7.3. Голів комітетів рекомендує президент Учнівської республіки. Обирає голосування ВР.

7.4. Голова комітету керує поточною роботою, призначає та звільняє з посад помічників. (Помічником голови комітету може бути будь-хто з учнів школи 5-11 класів, але він не має право голосу у ВР. Кількість помічників не більше 3 осіб).

Розділ 8

Наглядова рада
8.1 Наглядова рада складається з директора школи, заступників директора школи та представників батьківського комітету школи.

8.2 наглядова рада може накласти вето на рішення ШП або президента але воно може бути подолане загальношкільним референдумом, або оскаржене на раді кураторів учнівського самоврядування відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради.

8.3 Шкільним куратором учнівського самоврядування призначається заступник директора з Виховної роботи, або , за бажанням членів ШП та президента будь-хто з педагогічних працівників школи. У виключних випадках куратором може бути залучений спеціаліст не з числа працівників школи (за згоди ради кураторів відділу освіти).

8.4 наглядова рада не втручається в діяльність учнівського самоврядування, веде тільки нагляд та координацію, надає всебічну допомогу та підтримку.

Розділ 9

Забезпечення діяльності органів учнівського самоврядування.
9.1. Фінансування здійснюється на основі грандової системи відділом у справі сім’ї і молоді після розгляду і за рекомендацією наглядової ради та міського відділу освіти, за рахунок спонсорської допомоги, за рахунок допомоги школи та ін.

9.2. Можливий пошук додаткових джерел фінансування.

9.3 Учнівське самоврядування використовує матеріально-технічну базу школи з дозволу дирекції.