Зв'язок:

 м. Переяслав

Михайла Сікорського 4

Тел.(04567) 5-18-33 (секретар)

(04567) 5-25-97 (директор)

(04567) 5-35-89 (заступники                            директора)

E-mail: druga_shkola@ukr.net

Меню сайту

Корисні посилання

pedrpesacom_banner_nodots

pedrpesacom_banner_nodots

pedrpesacom_banner_nodots

pedrpesacom_banner_nodots

pedrpesacom_banner_nodots

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням засновника
Благодійної організації
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
« ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН »
від 26 січня 2016 року

  

Статут

Благодійної організації

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН»

  

м. Переяслав-Хмельницький –2016

Загальні положення

1.1.Цей Статут визначає загальні правові та економічні засади створення

й діяльності Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН»»

Благодійний фонд «Золотий перетин» (надалі Фонд) – є благодійною недержавною, неприбутковою організацією, створеною фізичними особами.

1.2 Найменування організації українською мовою:

– повна назва організації: Благодійна організація

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН»,

– скорочена назва організації: БФ «Золотий перетин».

1.3. Місцезнаходження організації: 08400, Україна, Київська область,

м. Переяслав-Хмельницький, вул. Московська, 4.

1.4 Фонд має статус місцевої організації.

1.5. Діяльність Фонду здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність.

1.6. Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Може мати рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків, має самостійний баланс. Фонд має круглу печатку зі своїм найменуванням, фірмові бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються засновником Фонду. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.

1.7. Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.8. Фонд створено на невизначений строк.

  1. Цілі, предмет, завдання та основні форми благодійної діяльності

2.1. Фонд створюється з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах реалізації програм і заходів, направлених на розвиток Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради (надалі – Школа) в сферах освіти, екології, охорони здоров’я, культури, мистецтва, спорту,  туризму, фізичного та патріотичного виховання, сприяння духовного розвитку школярів та поліпшення матеріально-технічного становища Школи та окремих категорій осіб.

2.2. Предметом діяльності Фонду є створення умов та об`єднання зусиль зацікавлених юридичних та фізичних осіб для співпраці по наданню матеріальної, фінансової, медичної, оздоровчої допомоги набувачам благодійної допомоги, які сприяють розвитку благодійних програм Школи та окремих категорій осіб.

2.3. Для здійснення статутної мети Фонд у встановленому законом порядку виконує наступні завдання:

– благодійна підтримка в здійсненні науково-освітніх, оздоровчих, культурних програм і проектів Школи;

– створення належної навчально-методичної та матеріально-технічної бази Школи, шляхом підтримки застосування новітніх технологій в навчальному процесі, комп’ютеризації, створення навчальних кабінетів, забезпечення їх необхідним сучасним обладнанням, укомплектуванню необхідними меблями, спортивним обладнання, тощо;

– надання благодійної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;

– надання благодійної допомоги талановитим школярам, та творчій молоді;

– преміювання кращих школярів;

– участь у наданні підтримки персоналу Школи у спеціальній підготовці, підвищенні фахової кваліфікації та перекваліфікації, преміювання за високі результати праці;

– сприяння у здійсненні медичної допомоги, проведенню оздоровлення набувачів благодійної допомоги;

– сприяння в організації та проведенні благодійних акцій;

– організація і проведення культурно-масових, спортивних заходів;

– здійснення інших заходів, що сприяють розвитку Школи.

2.4. Фонд здійснює благодійну діяльність у наступних формах:

– одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

– надання систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

– фінансування конкретних цільових програм;

– надання допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

– дарування матеріального майна;

– дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності Фонду;

– надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності набувачам;

– прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

– інших заходів не заборонених чинним Законодавством України.

2.5. Бенефіціарами цього фонду (набувачами благодійної допомоги) є Школа,

учні, працівники та інші особи, які беруть участь у навчально-виховному процесі закладу.

2.6. Благодійну допомогу Фонду можна надавати бенефіціарам у вигляді:

– одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

– систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

– дарування матеріального майна;

– дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

– надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи передачею

результатів особистої творчої діяльності;

– безоплатного надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

– проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів;

– публічного збору благодійних пожертв;

– інших заходів, не заборонених законом.

Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних

послуг, що підлягає ліцензуванню, допускається після такого ліцензування в

установленому законодавством України порядку.

2.7. Фонд встановлює та підтримує міжнародні контакти і зв’язки з

іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до статутних цілей і завдань, шляхом укладання відповідних договорів та угод, участі в міжнародних благодійний проектах, що не суперечать законодавству України.

2.8. Фонд не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям, а

також брати участь у виборчій агітації.

  1. Права та обов’язки Фонду. Учасники благодійного фонду

3.1. З метою здійснення своєї діяльності Фонд має право:

– самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цих пожертвувань;

– самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної допомоги;

– здійснювати благодійну діяльність спільно з фізичними та юридичними особами на засадах, визначених чинним законодавством України.

– обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійній діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями як України, так і зарубіжних країн;

– реалізовувати власні цільові та комплексні благодійні програми, підтримувати програми інших благодійних організацій, що не суперечать статутним цілям та завданням Фонду;

– залучати добровільні внески та пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності;

– бути членом та/або засновником інших благодійних організацій, об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Фонду;

– відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків, мати депозитні вклади в установах банків відповідно до чинного законодавства, мати самостійний баланс;

– проводити благодійні лотереї, благодійні компанії по збору благодійних пожертвувань, благодійні масові заходи, благодійні аукціони;

– набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами тощо, мати майнові права у встановленому чинним законодавством порядку.

– засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;

– укладати у встановленому законом порядку з українськими і зарубіжними юридичними та фізичними особами угоди, що не суперечать статутній діяльності Фонду;

– організовувати роботу волонтерів;

– мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним Законодавством України;

– популяризувати своє ім`я (назву), символіку;

– мати інші права згідно із законодавством України;

3.2. Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Фонд має обов’язки:

– забезпечення виконання своїх статутних завдань;

– забезпечення вільного доступу до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

– засновники та працівники благодійної організації не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем в цій організації;

– інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3.3.Фонд є благодійною організацією, яка має засновника і учасників та

діє на підставі Статуту. Активи Фонду можуть формуватися засновником, учасниками та іншими благодійниками.

3.4. Засновник Фонду є одночасно і його учасником.

3.5. Учасниками Фонду мають право бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у реалізації статутних положень Фонду, визнають і виконують вимоги Статуту, надають Фонду кошти та матеріальні засоби на спонсорські та благодійні цілі, сприяють роботі та розвитку Фонду.

Прийняття в учасники Фонду, а також рішення про вихід з учасників Фонду, здійснюється на підставі письмової заяви до Правління Фонду.

Рішення про прийом до учасників Фонду або виключення із складу учасників Фонду приймається відкритим голосуванням не менше 2/3 голосів від повного складу Правління.

Учасник Фонду може бути виключений із складу Фонду за ініціативою Правління Фонду у випадку систематичного порушення Статуту, невиконання обов’язків, порушення діючого законодавства України.

3.6. Учасники Фонду мають право:

– брати участь у всіх видах діяльності Фонду;

– обирати і бути обраними до органів управління Фонду;

– брати участь в конференціях, семінарах тощо, організованих Фондом, обговорювати питання діяльності Фонду і виступати з ініціативою, щодо їх удосконалення;

– отримувати інформацію про діяльність Фонду, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;

– звертатися в органи Фонду для захисту своїх законних прав та інтересів;

– звертатися у Фонд і отримувати за рішеннями Правління матеріальну та іншу допомогу, згідно чинного законодавства та цього Статуту;

– добровільно вийти із Фонду, подавши заяву до Правління Фонду.

3.7. Учасники Фонду зобов`язані:

– дотримуватися Статуту Фонду;

– своєчасно та якісно виконувати розпорядження, постанови, інші рішення та доручення загальних зборів та правління Фонду, що не суперечать Статуту та чинному законодавству України;

– всебічно сприяти Фонду в його діяльності;

– брати участь у роботі Загальних зборів учасників Фонду.

  1. Органи управління Фонду, їх склад, компетенція, порядок діяльності та прийняття ними рішень

Органами управління Фонду є:

Загальні збори учасників Фонду,

Виконавчий орган – Правління,

Наглядова рада.

4.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників, які складаються з учасників благодійного Фонду або уповноважених представників таких учасників, та скликаються не рідше одного разу на рік. При необхідності за рішенням виконавчого органу, або на вимогу 1/3 членів можуть скликатися позачергові збори. Загальні збори є правомочними при участі в їх роботі не менше 2/3 (двох третин) від загальної кількості учасників Фонду. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх.

До компетенції Загальних зборів учасників Фонду належать:

– внесення змін та доповнень до Статуту Фонду;

– призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу та наглядової ради;

– прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

– затвердження благодійних програм Фонду;

– визначення основних напрямів діяльності Фонду, затвердження планів роботи Фонду на поточний рік;

– прийняття рішень про набуття та припинення членства Фонду в інших благодійних організаціях або їх об’єднаннях (зокрема асоціаціях, спілках тощо);

– затвердження звітів Наглядової ради, щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Фонду;

– затвердження звітів Правління Фонду про результати роботи Фонду і виконання його благодійних програм за минулий рік;

– вирішення будь-яких інших питань діяльності Фонду, що не віднесені до виключної діяльності інших органів управління Фонду.

4.2. Виконавчий орган – Правління благодійного фонду є постійно діючим органом управління благодійного фонду. Виконавчий орган діє від імені благодійного Фонду у порядку та межах повноважень, встановлених законом та установчими документами Фонду.

Членами виконавчого органу можуть бути фізичні осіби, які мають повну дієздатність. Правління Фонду обирається у складі не менше 3 осіб на строк 2 роки, здійснює керівництво діяльністю Фонду і несе відповідальність за ефективність його роботи.

До складу Правління входить Голова Правління та члени Правління. Засідання Правління проводяться не рідше як один раз на три місяці, та є повноважними за умови присутності на них більшості членів Правління. Веде засідання виконавчого органу Голова Правління. Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів.

До компетенції Правління належить:

– ухвалення рішень про прийняття осіб до складу учасників Фонду, а також про виключення осіб зі складу учасників Фонду;

– надання Загальним зборам учасників Фонду проектів благодійних програм Фонду;

– затвердження проектів кошторису, а також порядку витрачання коштів;

– затвердження локальних нормативно-правових актів Фонду, інших внутрішніх документів, що необхідні для ефективної діяльності та досягнення цілей Фонду;

– прийняття рішення про надання організаційної та матеріальної підтримки іншим об’єднанням громадян, надання допомоги в їх створенні у межах коштів, передбачених на ці цілі благодійними програмами Фонду;

– визначення пріоритетних напрямків використання фінансових коштів та майна Фонду для надання благодійної допомоги Фондом відповідно до затверджених Загальними зборами Фонду благодійних програм;

– прийняття рішення про надання благодійної допомоги;

– прийняття рішення про скликання Загальних Зборів учасників Фонду;

– надання Загальним зборам учасників Фонду звітів Правління Фонду про результати роботи Фонду і виконання його благодійних програм за минулий рік;

– затвердження зразків печаток, бланків, символіки Фонду;

– розгляд поточних та інших питань діяльності Фонду, прийняття по них рішень;

– здійснення інших повноважень, що визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

Правління фонду очолює Голова Правління.

До компетенції Голови Правління належить:

– головування на засіданнях Правління Фонду;

– скликання Загальних зборів членів Фонду та Правління;

– право першого підпису на фінансових і банківських документах та фінансовій звітності, відкриття та закриття рахунків у банках, право укладання угод, договорів, контрактів тощо від імені Фонду;

– представлення інтересів Фонду в органах державної влади та управління, в громадських організаціях, перед фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності.

– поточне управління Фондом та забезпечення його фінансово-госоподарської діяльності;

– організація поточної діяльності Фонду з виконання його статутних завдань та реалізації благодійних програм Фонду;

– здійснення поточного керівництва діяльністю Фонду, оперативного управління майном та коштами Фонду, здійснення координації діяльності представництв Фонду;

– видання обов’язкових для виконання наказів, розпоряджень, інших фінансово-господарських документів;

– прийом на роботу та звільнення з роботи штатних працівників Фонду, застосування до них заохочень та стягнень.

Голова та члени Правління Фонду виконують свої повноваження та функції на громадських засадах. У разі тимчасової відсутності Голови Правління його обов’язки виконує заступник, призначений наказом.

Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Наглядової ради.

4.3. Наглядова рада є органом управління благодійного Фонду, в межах своєї компетенції, визначеної цим статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції, передбачені статутом.

Наглядова рада складається із Голови та членів Наглядової Ради і обирається Загальними зборами учасників Фонду у кількості 3 осіб на строк 2 роки. Наглядова рада скликається не менше одного разу на рік. Засідання наглядової ради правомочне, якщо на ньому присутні більше половини її складу. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу Наглядової ради.

Голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження та функції на громадських засадах.

Рішення Наглядової Ради є обов’язковими для виконання Правлінням..

До компетенції Наглядової ради належить:

– здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Фонду;

– здійснення контролю за правильністю ведення бухгалтерського обліку Фонду;

– здійснення контролю за цільовим використанням майна та коштів Фонду, призначених для здійснення благодійної діяльності;

– надання звітів до Загальних зборів учасників Фонду, щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Фонду;

– здійснення контролю за дотриманням порядку надання грантів;

– право зупинити повноваження будь-якого члена виконавчого органу до прийняття рішення вищим органом управління;

– право вимагати від посадових осіб Фонду надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих письмових пояснень.

  1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту Фонду

5.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Фонду.

5.2. Рішення на Загальних зборах Фонду про внесення змін та доповнень до Статуту приймається більшістю голосів.

5.3. Внесення змін до Статуту оформляється викладенням Статуту Фонду у новій редакції.

5.4. Про зміни у Статуті Фонд повідомляє реєструючий орган у порядку та у строки, визначені чинним законодавством України.

  1. Джерела фінансування та порядок використання майна і коштів фонду

6.1. Фонд є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутків.

У власності Фонду можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, що придбане на законних підставах та є необхідним для здійснення статутної діяльності Фонду.

6.2. Джерелами формування майна та коштів Фонду є:

– майно, передане йому засновниками, зокрема, добровільні внески засновників та членів Фонду у грошовій та натуральній формі;

– пожертвування благодійників та благодійні внески;

– благодійні внески, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами у грошовій та натуральній формі;

– надходження від проведення благодійних кампаній по збиранню благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна, що надійшло від благодійників;

– майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності заснованих Фондом підприємств, створених госпрозрахункових установ та організацій;

– майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом;

– майнові (в тому числі авторські) права;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які перебувають у його власності, будь-які правочини, що не суперечать його статутним цілям та чинному законодавству України.

Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

6.4. Кошти та інше майно Фонду, в тому числі у випадку його (Фонду) ліквідації, не може перерозподілятись між його учасниками (засновниками) і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за рішенням суду спрямовується в дохід держави.

6.5. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначенні умов оплати праці працівників Фонду, використанні власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

6.6. Розмір адміністративних витрат благодійного Фонду не може перевищувати 20 відсотків, доходу Фонду у поточному році, передбачених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

  1. Облік та звітність

7.1. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

7.3. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

7.5. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

7.6. Благодійники на їх вимогу можуть отримати звіт про використання Фондом переданого ними майна, коштів, цінностей, а у випадках, коли благодійне майно, кошти та цінності, передані за цільовим призначенням, звіт подається благодійнику в обов`язковому порядку.

7.7. Набувачі благодійної допомоги у формі цільового призначення повинні звітувати перед благодійниками та Фондом про їх використання.

  1. Порядок реорганізації або ліквідації Фонду, використання його майна і коштів у разі припинення діяльності

8.1. Порядок реорганізації або ліквідації здійснюються у відповідності до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

8.2. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації:

– за рішенням Загальних зборів Фонду (рішення на Загальних зборах Фонду про припинення його діяльності шляхом ліквідації або реорганізації приймається більшістю не менше як у 3/4 голосів);

– за рішенням суду (підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію Фонду визначаються законом);

– в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

8.3. Під час реорганізації Фонду його права та обов’язки переходять до правонаступників.

8.4. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

8.5. Для здійснення ліквідації Фонду утворюється ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження з розпорядження майном Фонду відповідно до чинного законодавства України. Ліквідаційну комісію створюють загальні збори чи орган, який прийняв рішення про припинення діяльності Фонду. У випадку ліквідації за рішенням Загальних зборів, Ліквідаційна комісія створюється з учасників Фонду.

8.6. У разі ліквідації Фонду його активи не можуть перерозподілятись між членами Організації і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

8.7. У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних організацій, зазначених вище, активи благодійної організації, що ліквідується, спрямовуються до Державного бюджету України.